Cottonwood – VF34

Buckskin – VF33

Horseshoe – VF31

Graphite Oak – VF30

Silverado Oak – VF29

Amber Oak – VF28

Heritage Oak – VF27

Sandy Oak – VF26